Management Team

NEW MANAGEMENT TEAM OF 2020

Narayana Rai
President

Sai Saraswathi Maya Secretary

Srirama J Srinivasan Treasurer

Ashok Manoharan
Fund Raise Officer

Seetharaman Duraisamy
Marketing officer